Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšia úloha spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti požiarnej ochrany má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Základnou úlohou DPO SR je prechádzanie požiarov (prevencia, vzdelávanie, zásahová činnosť) a podieľanie sa na ich likvidácii v prípade ich vzniku. História organizácie sa začal písať pre 80 rokmi, kdeby bola v Trenčíne dňa 6. augusta 1922 založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom: "Bohu na slávu, blížnemu na pomoc". Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke požiarneho zboru. Prvým veliteľom novej humánnej organizácie sa stal Vojtech Nemák, druhým bol slávny Miroslav Schmidt. V súčasnej dobe je veliteľom DPO SR p. Ing. Ján Slezák. V minulosti i dnes je základnou jednotkou DPO SR dobrovoľný požiarny zbor. V súčasnosti je na Slovensku 2938 DPZ s 88725 mužmi a 10737. Tieto DPZ podliehajú správe okresných výborov. V podmienkach Dobrovoľnej požiarnej ochrany je zriadených 72 okresov. Najvyšším orgánom je Snem DPO SR na čele prezidentom, ktorým je v súčasnosti JUDr. Jozef Minárik. Je to dobrovoľná funkcia. Prvým štatutárom je Vendelín Horváth, generálny sekretár. Dobrovoľná požiarna ochrana SR úzko spolupracuje so samosprávnou, osobitne so starostami obcí a primátormi miest v zabezpečovaní protipožiarnej ochrany s dobrovoľnými jednotkami požiarnej ochrany. DPO SR je organizátorom a vykonávateľom fyzickej prípravy svojich členov formou taktických cvičení a previerok fyzických a odborných schopností. Tieto cvičenia (previerky) sa vykonávajú od jari do jeseni. Riadenie požiarnej ochrany náleží pod správu Ministerstva vnútra SR. Otázky požiarnej ochrany sú komplexne upravené zákonom a vykonávacími vyhláškami Ministerstva vnútra SR. Nezanedbateľná je i práca s mládežou a deťmi v DPO. V krúžkoch mladých požiarnikov dnes pracuje 10200 detí vo veku 8-15 rokov. Aktivita detí sa odzrkadľuje v hre Plameň, kde si deti rozvíjajú telesné a odborné schopnosti. Odborná príprava dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany je vykonávaná podľa právnych predpisov. Je koncipovaná tak, aby posilnila praktickú časť odbornej pripravenosti profesionálnych i dobrovoľných hasičov na zásahovú činnosť. Noví členovia musia absolvovať základnú prípravu, ktorá sa skladá z nástupnej a zdokonaľovacej prípravy. Končí sa teoretickými praktickými skúškami. Dobrovoľná požiarna ochrana SR má odbornú školu v Martine, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Táto škola je v súčasnosti pod správou Finest plus s.r.o. spoločnosti, ktorá sa okrem iného zaoberá i vzdelávacou činnosťou v oblasti požiarnej ochrany. Za účelom informovanosti a poskytovania metodickej pomoci DPO SR vydáva časopisy Požiarnik a Tűzoltó a sú určené predovšetkým pre dobrovoľných požiarnikov.